استان قم،دروازه ای

نوع دستگاه : کارواش اتوماتیک دروازه ای مدل carensRC318 تاریخ نصب : 1392