آپشن واترجت اتوماتیک

28 بهمن 1394
آپشن واترجت اتوماتیک

طراحی این آپشن که 20روز به طول انجامید بسیارزیباانجام شده و به مرحله ی تولیدرسیده است.

این آپشن شامل سه قسمت متحرک راست،متحرک چپ و افقی میباشدکه درچهارجهت حرکت میکند.

قابل توجه است که این آپشن قبل از یونیت شستشو وخشک کن قابل نصب میباشد.

این واترجت تمام اتوماتیک دارای استراکچربسیارقوی باشدو همچنین بدنه ی این واترجت گالوانیزه ی گرم شده است.

بدلیل تجربه تیم فنی کارنس درزمینه واترجتها وداکتهای ضدعفونی این آپشن طوری مهندسی شده است که بتواند کارآیی و کیفیت را به صورت همزمان ارایه دهد.

لازم است اضافه شودکه دراین سیستم 5 موردعامل هشداردهنده باعث شده تاایمنی کامل دراین آپشن برقرارشود.