بارگیری و ارسال دستگاه تونل واش اتوماتیک هروی تهران

9 آبان 1395
بارگیری و ارسال دستگاه تونل واش اتوماتیک هروی تهران

دستگاه تونل واش تمام اتوماتیک کارنس همزمان با دستگاه تونل واش همدان بارگیری و برای نصب به تهران ارسال شد.
ارسال همزمان دو دستگاه تونل واش در یک شب با فاصله زمانی 4 ساعت، یکی از افتخارات شرکت کارنس و رکورد در ارسال بار می باشد.