عقد قرارداد فروش و نصب تونل واش یافت آباد-تهران

8 تیر 1395

این قرارداد که سریع ترین پروژه در حال اجرای کارنس می باشد، در منطقه یافت آباد تهران همزمان با تونل واش پاسداران در حال اجرا است، که در حال حاضر ضمن ارسال دستگاه، عملیات زیرسازی نیز شروع شده و در مراحل پایانی می باشد.