مراحل پایانی آماده سازی مدرن ترین کارواش تهران

28 شهریور 1395
مراحل پایانی آماده سازی مدرن ترین کارواش تهران

اتمام اجرای سقف پروژه ی کارواش تمام اتوماتیک کارنس واقع در شرق پاسداران خیابان گلزار.