ساخت rotex معلق برای اولین باردرایران

23 دی 1394
ساخت rotex معلق برای اولین باردرایران

تولید آپشن rotex شستشو فقط درانحصارشرکت آلمانی christ بود.

که پس از تحقیقات وآزمایشات متعدداولین نمونه این یونیت شستشو توسط شرکت کارنس تولیدودرشهرستان گلپایگان نصب گردید.