نصب داکت ضد عفونی و تراک واش تمام اتوماتیک

25 اردیبهشت 1393
نصب داکت ضد عفونی و تراک واش تمام اتوماتیک

آماده سازی محل نصب داکت ضد عفونی و تراک واش تمام اتوماتیک دروازه ای کارنس در منطقه صفر مرزی ایران افغانستان شهرستان دوغارون