افتتاح مدرن ترین تونل واش خاورمیانه درگلپایگان

19 بهمن 1394
افتتاح مدرن ترین تونل واش خاورمیانه درگلپایگان

به یاری خداوند پس از تستهای فراوان ونصب نرم افزار تونل واش بسیاربزرگ وزیبا گلپایگان ،این پروژه افتتاح شد.مردم بافرهنگ ومهمان نواز این شهرستان استقبال بینظیری ازشستشوی مکانیزه دراین تونل واش کردند.

اجرای این پروژه بسیاربزرگ باعث افتخارمدیریت و پرسنل کارنس میباشد.