اتمام نصب دستگاه کارواش بزرگ پاسداران تهران

2 مرداد 1395
اتمام نصب دستگاه کارواش بزرگ پاسداران تهران

اتمام نصب دستگاه تونل واش پاسداران تهران در تاریخ 31 تیر ماه 1395

مراحل تست نهایی دستگاه و شستشو شروع شده است.

این دستگاه که یکی از بزرگ ترین کارواش های کشور می باشد، در تهران، پاسداران، خیابان شهید عراقی واقع شده است.