ارسال پارت اول از تونل واش بزرگ قزوین

8 اردیبهشت 1394

اولین پارت از دستگاه تونل واش بزرگ قزوین در محل کارخانه بارگیری و توسط یک دستگاه تریلی به مقصد استان قزوین و شهر قزوین حمل گردید.به فضل الهی انشاء الله در آینده بسیار نزدیک دومین و سومین محموله دستگاه بزرگ قزوین ارسال خواهد شد و شاهد نصب یکی از بزرگترین تونل واشهای کشور در قزوین خواهیم بود.