ارسال سومین پارت از تونل واش بزرگ خرمشهر

24 آبان 1393
ارسال سومین پارت از تونل واش بزرگ خرمشهر

سومین پارت از تونل واش بزرگ خرمشهر بارگیری و به سمت مقصد حمل شد. بعد از اینکه 24 آبان ماه سال جاری پارت دوم دستگاه ارسال شده بود ، قسمتهای دیگر اولین تونل واش بزرگ استان خوزستان در یک شب سرد پائیزی از شرکت شهاب ابتکار به شهرستان خرمشهر فرستاده شد.