نصب اولین زیرشور اتوماتیک در استان فارس

25 اردیبهشت 1393
نصب اولین زیرشور اتوماتیک در استان فارس

نصب اولین زیرشور اتوماتیک در استان فارس شهرستان گراش توسط تیم فنی شرکت شهاب ابتکار کارنس