ارسال کارواش اتوماتیک استان بوشهر

14 تیر 1394
ارسال کارواش اتوماتیک استان بوشهر

پس از بازدید از محل نصب دستگاه کارواش بوشهر و تأیید آن ، بزودی قطعات کارواش تمام اتوماتیک بوشهر نیز ارسال می شود.