آمادگی کارنس برای ارسال تونل واش اهواز

10 تیر 1394
آمادگی کارنس برای ارسال تونل واش اهواز

پس از آماده سازی محل نصب دستگاه کارواش که از دید کارنس یکی از زیباترین مکانهای شستشوی مکانیزه در ایران است قطعات این تونل واش پیشرفته بزودی بارگیری و به سمت مقصد حمل خواهد شد.