بازدید دوره ای کارواش بزرگ تونلی،گلپایگان

18 فروردین 1395
بازدید دوره ای کارواش بزرگ تونلی،گلپایگان

به اطلاع میرسانیم که تیم فنی کارنس به سرپرستی مهندس موسوی برای بازدید دستگاه کارواش اتوماتیک-کارواش تونلی اتوماتیک-تونل واش اتوماتیک-گلپایگان به محل اعزام گردیده اند.

دراین بازدید روندشستشوی دستگاه کاملا بررسی شده وتنظیمات موردنیاز انجام شد.

کارواش تونلی اتوماتیک-کارواش اتوماتیک تونلی-تونل واش گلپایگان بامدیریت بسیارقوی آقایان دیانتی ومحسنی به برترین کارواش تونلی اتوماتیک ایران وتنها تونل واش فول آپشن استان اصفهان تبدیل شده است.

یادآورمیشویم که این کارواش تونلی به نسبت جمعیت گلپایگان بیشترین آمارشستشو را درایران دارا میباشد.

 

 

 

 

 

میتوانید در اینجا فیلمی را مشاهده کنید که نشان دهنده ی استقبال بینظیر شهروندان گلپایگانی میباشد.