نصب زیرشور تمام اتوماتیک استان خوزستان

25 اردیبهشت 1393
نصب زیرشور تمام اتوماتیک استان خوزستان

نصب زیرشور تمام اتوماتیک استان خوزستان شهرستان خرمشهر توسط گروه فنی شرکت شهاب ابتکار صنعت کارنس